Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
12/10/2018

Ngày 04/10/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 27/2018/TGDD ngày 02/10/2018 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG). Phương án mua lại/thu hồi 30.745 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01-2016/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 26/02/2016, Nghị quyết HĐQT số 0110/NQ/HĐQT-2016 ngày 24/10/2016, Nghị quyết HĐQT số 0210/NQ/HĐQT-2016 ngày 24/10/2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 31/03/2017, Nghị quyết HĐQT số 0211/NQ-HĐQT-2017 ngày 01/11/2017, Nghị quyết HĐQT số 0311/NQ-HĐQT-2017 ngày 01/11/2017, Quyết định số 26/2018/TGDĐ/QĐ ngày 02/10/2018 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác