Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chứng khoán Thiên Việt
10/10/2018

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chứng khoán Thiên Việt. Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 13092018/NQHĐQT ngày 13/09/2018 về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác