Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển của ông Nguyễn Ngọc Thạch
29/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã cổ phiếu VAF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 7/6/2022 của ông Nguyễn Ngọc Thạch. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thạch đăng ký chào mua công khai 450.000 cổ phiếu VAF.

UBCKNN

Các tin khác