Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09) cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI
26/11/2020

Ngày 26/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 273/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán SSI gồm các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: TCB

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

6. Loại chứng quyền: Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Thời hạn của chứng quyền: 8 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác