Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của CTCP chứng khoán SSI
16/09/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 1489/2020/CV-SSIHO ngày 08/9/2020 của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác