Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động CTCP quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
10/08/2020

Ngày 10/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép số 23/GP-UBCK của Chủ tịch UBCKNN với nội dung Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam là ông Trần Quang Vinh, Chức danh Giám đốc.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác