Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Quản lý đầu tư Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
14/02/2020

Ngày 13/02/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 01/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Quản lý đầu tư Hàn Quốc (Công ty Korea Investment Management Co.,Ltd) tại Thành phố Hồ Chí Minh số 01/UBCK-GCN ngày 06 tháng 9 năm 2011 với nội dung như sau:

- Trưởng Văn phòng đại diện: Bà Huỳnh Mai Thảo

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác