Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt
11/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành:

- Quyết định số 89/QĐ-UBCK ngày 11/02/2020 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt. Theo đó, toàn bộ cổ đông công ty quản lý quỹ Hùng Việt thực hiện chuyển nhượng 2.500.000 cổ phần, tương ứng 100% Vốn điều lệ, cho Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. (tỷ lệ sở hữu 99% Vốn điều lệ) và 02 cổ đông cá nhân nước ngoài, ông Yun Hang Jin (tỷ lệ sở hữu 0,5% Vốn điều lệ) và ông An Jong Hoon (tỷ lệ sở hữu 0,5% Vốn điều lệ).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác