Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (HDB.KIS.M.CA.T.02) cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
14/01/2020

  Ngày 14/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 10 /GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam gồm các nội dung như sau: các nội dung sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.02

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HDB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 11 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác