Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
07/10/2019

Ngày 04/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 98/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT

Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác