Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBCK về việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Việt Quốc
10/05/2019

Ngày 10/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Việt Quốc.

UBCKNN

Các tin khác