Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty Saigon Asset Management Corporation
07/05/2019

Ngày 6/5/2019, Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận số 05/GCN-UBCK về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 20/UBCK-GP ngày 30/3/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty STIC Investment, Inc Công ty Saigon Asset Management Corporation với nội dung như sau:

- Thời gian hoạt động: 05 (năm) năm, từ ngày 1/4/2019 đến ngày 1/4/2024.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác