Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung một số chứng quyền đã phát hành đợt 6, 7 năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
28/06/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung một số chứng quyền đã phát hành đợt 6, 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Ngày đáo hạn

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.15

HPG

21/10/2022

0

2

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.16

HPG

21/09/2022

0

3

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.13

MSN

21/09/2022

0

4

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.14

STB

21/09/2022

0

5

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.09

HDB

21/09/2022

0

6

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.12

VNM

21/09/2022

0

7

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.10

VHM

21/09/2022

0

8

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08

NVL

05/10/2022

0

UBCKNN

Các tin khác