Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
13/11/2020

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 2068/20/CV/AUD.VVALUES ngày 22/9/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Về vấn đề này, UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt từ ngày 20/9/2020 được giảm Kiểm toán viên Đoàn Minh Loan – Số Giấy chứng nhận ĐKHNKT: 0086-2018-071-1 trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác