Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận kiểm toán viên của Công ty TNHH PKF Việt Nam
30/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán viên Tô Bửu Toàn (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1201-2018-242-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác