Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trong Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán năm 2020
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận Kiểm toán viên Lê Quang Minh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 0426-2018-004-1) và Kiểm toán viên Phùng Mạnh Phú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2598-2018-004-1) vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác