Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trong Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán năm 2020
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận Kiểm toán viên Nguyễn Minh Trí (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 0089-2018-008-1) vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

UBCKNN

Các tin khác