Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tư số 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với CTQLQ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
20/01/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2020.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác