Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt
17/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 03/01/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt về việc giảm kiểm toán viên Nguyễn Đức Tấn ( giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2666-2018-037-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khóan năm 2020 kể từ ngày 01/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác