Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
17/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 06/01/2020 của Công ty TNHH Ernst&Young về việc thông báo giảm kiểm toán viên Phạm Công Khanh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3483-2015-004-1) và Kiểm toán viên Đoàn Thị Thu Thủy (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1070-2018-004-1) trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khóan năm 2020 kể từ ngày 01/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác