Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
15/01/2020

Ngày 10/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được công văn số 02/2020/CV-AFCVN ngày 7/1/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Chứng chỉ kiểm toán số 2860/KTV cấp ngày 15/4/2014 trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 kể từ ngày 1/1/2020.

UBCKNN

Các tin khác