Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
15/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Thông báo số 419/VN1A-HN-CV ngày 07/01/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Bùi Quốc Anh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2133-2018-001-1, cấp ngày 9/10/2017) tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 07/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác