Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
08/01/2020

Ngày 03/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn ngày 18/12/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thông báo giảm Kiểm toán viên Lê Thị Thu Nga (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1182-2018-008-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác