Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
28/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 1432-19/CV-HC/VAE ngày 22/11/2019 về việc giảm 01 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Theo đó, Công ty thông báo về việc giảm kiểm toán viên Đỗ Thị Thủy (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3760-2016-034-1) trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2019 kể từ ngày 15/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác