Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
10/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung Kiểm toán viên Bùi Thị Thu Thủy (Số Chứng chỉ KTV số 3334/KTV, Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3334-2019-112-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty kể từ ngày 10/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác