Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt
08/10/2019

  Ngày 8/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Đơn đăng ký bổ sung kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán năm 2019 số 41-2/AASCN ngày 30/9/2019 và Thông báo giảm Kiểm toán viên số 10/2019/TB-AASCN ngày 25/9/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty).

  Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt tăng Kiểm toán viên Nguyễn Văn Tình (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3919-2017-152-1, cấp ngày 27/4/2017) vào danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 8/10/2019 và giảm Kiểm toán viên Trần Thị Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2510-2018-152-1, cấp ngày 05/10/2017) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 30/09/2019.

UBCKNN

Các tin khác