Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
07/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Vaco giảm Kiểm toán viên Phạm Xuân Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1450-2018-156-1) trong Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kể từ ngày 30/9/2019.

UBCKNN

Các tin khác