Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 cho Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
26/09/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký tăng kiểm toán viên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 theo Công văn ngày 27/08/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tăng Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thùy Trang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4128-2017-009-1) trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 23/08/2019.

UBCKNN

Các tin khác