Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
16/05/2019

Ngày 16/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kể từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019 đối với Kiểm toán viên Văn Nam Hải (Chứng chỉ kiểm toán viên số 0832/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0832-2018-037-1) và Kiểm toán viên Phạm Thị Ánh Dương (Chứng chỉ kiểm toán viên số 2698/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2698-2018-037-1) theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

UBCKNN

Các tin khác