Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
09/10/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C giảm kiểm toán viên Hoàng Lan Hương (Giấy chứng nhận đăg ký hành nghề kiểm toán số 2207-2018-008-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 kể từ ngày 1/10/2018.

UBCKNN

Các tin khác