Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
08/10/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giảm kiểm toán viên Nguyễn Hữu Thắng (chứng chỉ kiểm toán viên số 2818/KTV, giấy chứng nhận đăg ký hành nghề kiểm toán số 2818-2015-124-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Công ty từ ngày 1/10/2018.

UBCKNN

Các tin khác