Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
11/09/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Thông báo số 931-18/TB-HC/VAE ngày 29/8/2018 về việc giảm 02 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Công ty). Theo đó, Công ty thông báo giảm kiểm toán viên Phạm Minh Quang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3518-2015-034-1) và kiểm toán viên Đặng Thị Kim Trinh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1229-2018-034-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2018 kể từ ngày 1/9/2018.

UBCKNN

Các tin khác