Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Bộ Tài chính ban hành thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán về Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
30/03/2018

Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013.

Theo pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 29/3/2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt Quyết định số 424/QĐ-BTC công bố một (01) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán: Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Thủ tục hành chính Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được sửa đổi theo hướng đơn giản, cắt giảm thành phần hồ sơ từ 09 đầu mục tài liệu (Điều 9 Thông tư số 87/2013/TT-BTC) xuống 04 đầu mục tài liệu (Điều 11 Thông tư số 134/2017/TT-BTC) và rút ngắn thời gian giải quyết từ 35 ngày làm việc (khoản 3 Điều 10 Thông tư số 87/2013/TT-BTC) còn 20 ngày làm việc (khoản 3 Điều 12 Thông tư số 134/2017/TT-BTC).

UBCKNN

Các tin khác