Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tin về Công ty đại chúng – CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam
20/09/2021

Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 19/2021/BC-BAF ngày 01/09/2021, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0766074787

Website: www.baf.vn

Công ty được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107795944 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 23/04/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp .

UBCKNN

Các tin khác