Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
27/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 05/2022/TB/AVA ngày 09/06/2022 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Hoàng Thế Việt (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4434-2018-126-1 cấp ngày 20/12/2018) ra khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 từ ngày 09/06/2022 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác