Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán
27/06/2019

(Dựa trên Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới)

1. Giới thiệu về Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán

Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán % GDP (market capitalization % GDP) thuộc Pillar 9 trong Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018, chiếm khoảng 0.83% tổng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Năm 2018, Diễn đàn kinh tế thế giới mới chính thức đưa Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán thành một trong những chỉ tiêu chính để tính toán Chỉ số năng lực cạnh tranh.

Chỉ số vốn hóa thị trường (theo định nghĩa trong Báo cáo năm lực cạnh tranh toàn cầu 2018) là tổng giá trị của các công ty trong nước niêm yết, được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của các công ty trong nước niêm yết với số cổ phiếu lưu hành trên thị trường (là cổ phần hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ, gồm có cả các cổ phiếu giới hạn được sở hữu bởi nhân viên của công ty hay cá nhân khác trong nội bộ công ty và cả các cổ phiếu được nắm giữ bởi công cộng. Các loại cổ phần đã được công ty mua lại không được gọi là outstanding stock). Các quỹ đầu tư, quỹ tín thác và các công ty chỉ có mục đích kinh doanh là nắm giữ cổ phần của các công ty niêm yết khác không được tính vào chỉ số.

2. Phương pháp tính toán

Chỉ số vốn hóa thị trường % GDP được tính theo phương pháp moving average dựa trên số liệu của World Federation of Exchanges (đã loại trừ cổ phiếu của các quỹ đầu tư, quỹ tín thác và các công ty chỉ có mục đích kinh doanh là nắm giữ cổ phần của các công ty niêm yết khác).

Điểm xếp hạng (score) theo thang điểm từ 0-100 được tính theo công thức sau:

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/files/2018/10/formula1.png

Trong đó: value là giá trị vốn hóa %GDP của nước đang xét, wp là giá trị vốn hóa %GDP thấp nhất trong các nước được xét, frontier là giá trị vốn hóa %GDP cao nhất trong các nước được xét. Giá trị của wp là giá trị nhỏ nhất có thể, giá trị của frontier đã được điều chỉnh theo phương pháp Winsorization, tức là loại đi các giá trị đột biến.

Các tin khác