Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Đăng ngày:  27/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu SeaBank đã phát hành thành công là 140.734.000 cổ phiếu.

UBCKNN