Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Hải Phát
Đăng ngày:  14/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 895/BC-HP ngày 25/12/2019 của CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã chứng khoán: HPX, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/3/2019, Trích Nghị quyết HĐQT số 70/TNQ-HĐQT ngày 25/12/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN