Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Clever Group
Đăng ngày:  14/02/2020

Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Clever Group (Mã chứng khoán: ADG tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/1/2020. Phương án chào bán, phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 17/1/2020, Quyết định của HĐQT số 02/2020/QĐ-HĐQT/ADG ngày 03/02/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN