Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương ra công chúng của CTCP Điện tử Biên Hòa
Đăng ngày:  11/02/2020

Ngày 6/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương ra công chúng theo báo cáo số 14/2020/ĐBH-TCKT ngày 4/2/2020 của CTCP Điện tử Biên Hòa (Công ty). Theo đó, Công ty đã chào bán thành công 1.498.680 cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn Công Thương.

UBCKNN