Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
Đăng ngày:  17/01/2020

Ngày 14/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 17/BC-HWS ngày 09/01/2020 của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 72/NQ-HWS ngày 23/02/2019, số 472A/NQ-HWS ngày 29/8/2019, 530A/NQ-HWS ngày 25/9/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN