Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bất động sản Netland
Đăng ngày:  07/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 01/2020/BC-NRC ngày 2/1/2019 của CTCP Bất động sản Netland (NRC).

UBCKNN