Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019 - 2025
Đăng ngày:  20/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt Quyết định số 1007/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 12 năm 2019 việc về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2019 - 2025.

Mục đích của Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao năng lực, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy và chuyên nghiệp. Đồng thời, bảo đảm tính liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng cấp ủy Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

Quyết định nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị mình. Việc tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, qua đó chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

image

Công tác tổng kết, biểu dương các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong các phong trào

thi đua luôn được UBCKNN chú trọng thực hiện

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tại các đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tiêu chí rõ ràng phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ được giao, gắn với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể:

a) Đối với tập thể:

"Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp":

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.

- Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

+ Rà soát, đề xuất và thực thi các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

+ Thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định;

+ Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương và quy định kèm theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức và đảng viên.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và với các cơ quan, tổ chức bên ngoài.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn của đơn vị, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

b) Đối với cá nhân:

"Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp":

- Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

+ Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương;

+ Có thái độ nghiêm túc khi nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục và quyết tâm sửa chữa khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả; trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên;

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công việc.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, có thái độ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công việc;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi chức vụ khi thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

- Thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Đối với người dân: phải tôn trọng, lắng nghe và tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân;

+ Đối với đồng nghiệp: phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong khi thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

+ Đối với cấp trên: phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, trong thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, giản dị và thẳng thắn, không phô trương, lãng phí; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện nghiêm túc các quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá tại cơ quan, công sở, nơi làm việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường làm việc văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở, giữ gìn nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

- Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ: Khi thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Đối với các đơn vị có trang phục riêng, phải thực hiện theo đúng quy định của ngành về trang phục.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để triển khai Phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực chất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề ra các giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Thủ trưởng đơn vị. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị phải lấy kết quả tham gia Phong trào thi đua này là một trong các tiêu chí khi đánh giá thi đua và xét khen thưởng. Tại thời điểm sơ kết (năm 2022) và tổng kết (năm 2025), các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng UBCKNN