Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hà Nội
Đăng ngày:  08/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBCK ngày 8/11/2019 về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 28/UBCK-GPHĐKD ngày 15/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Chứng khoán Hà Nội.

UBCKNN