Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Thủy sản Việt Úc
Đăng ngày:  08/10/2019

Ngày 04/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 07/2019/CV-VUBT ngày 20/9/2019 của CTCP Thủy sản Việt Úc.

UBCKNN