Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Container Việt Nam
Đăng ngày:  06/06/2014

  Ngày 5/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Container Việt Nam (Mã CK: VSC), theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 59/VSC ngày 4/6/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014.

(UBCKNN)