Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp
Đăng ngày:  06/06/2014

Ngày 3/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 23/2014 ngày 22/5/2014 của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp. CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NK04/NQ-HĐQT ngày 22/5/2014, Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 23/2014 ngày 22/5/2014 và các quy định của pháp luật. Cụ thể:

Khối lượng dự kiến bán tối đa và tối thiểu: 49.426 cổ phiếu;

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh;

Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường;

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 02/06/2014 đến 01/07/2014;

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

(UBCKNN)