Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Đăng ngày:  03/06/2014

Ngày 27/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100101322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 14/02/2014) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 845/EEMC-BTK ngày 14/5/2014 của Tổng Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 740/NQ-EEMC ngày 25/4/2014, Quyết định Hội đồng quản trị số 128/QĐ-EEMC ngày 26/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)