Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của CTCP Meinfa
Đăng ngày:  20/09/2019

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của CTCP Meinfa theo Báo cáo phát hành số 26.07/MEF ngày 10/7/2019. Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 27/HĐQT/2019 ngày 12/9/2019 và các quy định pháp luật.

UBCKNN