Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15/10/2020
Ngày 07/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vỗn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 5847/CV-CTS.TC/2020 ngày 05/10/2020 của CTCP Sữa Việt Nam
13/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 07/BC-CTXL ngày 17/08/2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.
09/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO (mã CK: ICN tại Upcom).
08/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 30/9/2020 và tài liệu bổ sung đến ngày 06/10/2020 của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 82857.20 ngày 16/9/2020 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã chứng khoán: VIB – Upcom)
02/10/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (Mã chứng khoán: TBD tại Upcom).